Your browser does not support JavaScript!
مجتمع فولاد کوير در يک نگاه

سهامداران شرکت بدوا در سال 1379 شرکت بازرگاني بين المللي سپيد فراب کوير را تاسيس نموده که صرفا در زمينه بازرگاني و تجارت فعاليت مي نمود پس از مدتي ، با شناخت صحيح بازار و نيازهاي اقتصادي منطقه نسبت به تغيير ماهيت فعاليت به شکل توليدي اقدام نموده و شرکت توليدي فولاد سپيد فراب را تاسيس نمودند که توليد رسمي خود را از سال 1386 آغاز کرده است...

آخرین رویداد ها
1395/09/12
برگزاری جلسه ISO 9001برگزاری جلسه استاندارد با حضور مدیران و کارشناسان واحد ها در محل دفتر اصفهان و برگزاری کلاس آموزشی در این مجتمع.

دسـتـرسـی سریـع

با فولاد کویر مطمئن بسازید